Hypotheekbegrippen

Alle begrippen met betrekking tot hypotheek of hypotheken kun je hier vinden met een korte toelichting of extra informatie.

Artikelen in Hypotheekbegrippen

Optie
Bouwdepot
Opstalverzekering
Bouwbesluit
Opstal
Borgstelling
Oplevering
Boetevrij aflossen
Opeten van de eigen woning
Boeterente
Openbare verkoop
Boedelscheiding
Openbaar pandrecht
Bodemrecht
Open eind constructie
Bloot eigendom
Opeethypotheek
Bloot eigenaar
Oorspronkelijke hoofdsom
BKR Toetsing
Onverdeelde eigendom
Bijpandstelling
Ontbindende voorwaarden
Bijleenregeling
Onroerendezaakbelasting
Bezwaarschrift
Onroerende zaak
Bezwaarde eigendom
Onroerend goed
Bezitloos pandrecht
Ongebouwde eigendommen
Bewoonde staat
Onderzetting
Bewonersverklaring
Onderverzekering
Betekenen
Onderpand
Bestuurder (VvE)
Onderhandse verkoopwaarde
Bestellingsplan
Onderhandse verkoop
Beslag
Onderhandse akte
Beschikking
Onderhandse aanbesteding
Beschermd stadsgezicht
Onderhands
Beschermd dorpsgezicht
Onbezwaard eigendom
Beroepskosten
Onbewoonde staat
Beroepschrift
Omzettingskosten
Bereidstellingsprovisie
Omzetbelasting
Beneficiair aanvaarden
Omslagheffing
Objectsubsidie
Belegginsfonds
Notariskosten
Belastingvrije som
Notaris
Belastingschijven
Nominale rente
Beleggingshypotheek
Belastinggrondslag
Niet-Zuivering
Belastingaangifte
Niet-Wijzigingsbeding
Belasting Box 3
Netto werkelijke rente
Belasting Box 2
Netto maandlasten
Belasting Box 1
Negatieve inkomsten eigen woning
Belastbare som
Negatieve hypotheekverklaring
Belastbaar loon
Nederlandse Vereniging van Makelaars in Onroerende Goederen (NVM)
Beheerbeding
Natrekking
Begunstigde
Nationale Hypotheek Garantie (NHG)
Begrafenisverzekering
Nabstaandenlijfrente
Beding ter voorkoming van het wegneemrecht
Monument
Bedenktijd
Modelregeling verkoop huurwoningen
Bebouwingsdichtheid
Model koop-aannemingsovereenkomst
Basisrente
Minute
Basishypotheek
Middelrente
Bankhypotheek
Meldingsplicht bouwwerk
Bandbreedterente
Meerwerk
Baatbelasting
Meeneemfaciliteit
Autoriteit Financiële Markten
Mede-onderzetting
Tot meerdere zekerheid brengen van een registergoed (vaak de woning) onder...
Authentieke akte
Maximale hypotheek
Assurantiebelasting
Marktwaarde
Assurantiebeding
Margerente
Architect
Makelaar onroerend goed
Arbeidsongeschiktheids-verzekering
Makelaar
Appartementsrecht
Masisonette
Anti-speculatie beding
Maatschappelijke gebondenheid
Annuleren
Maatschappelijk gebonden eigendom
Annuïteitenhypotheek
Zuivering
Looptijd
Annuïteit
Zorgplicht
Loonbelastingbeschikking
Annuïtaire hypotheek
Zekerheid
Loonbelasting
Algemene voorwaarden
Zakelijke genotsrechten
Lineaire hypotheek
Akte van levering
WOZ-waarde
Lijfrenteverzekering
Aftrekpost
WOZ-beschikking
Lijfrentehypotheek
Afsluitprovisie
Woonquote
Lijfrenteaftrek
Afsluitkosten
Woonlasten
Leveringen buiten bestek
Aflossingsschema
Woningwet
Levering
Aflossingsvrije hypotheek
Woningverbeteringssubsidie
Levensverzekering
Aflossingsnota
Woningdichtheid
Levenhypotheek
Afkopen levensverzekering
Winstdeling
Legitimaris
Afkoopwaarde
Wettelijke rente
Legitieme portie
Afbetalen van de hypotheek
Wettelijk erfdeel
Legator
Administratiekosten
Wet WOZ
Legataris
Acceptatie van een hypotheekofferte
Weduweverklaring
Legaat
Aanvangschuld
Wederkering finaal verrekenbeding
Lease
Aankoopkosten
Waardering Onroerende Zaken
Langstlevende testament
Aanvraagdatum
Waardepeildatum
Landelijke Makelaars Vereniging (LMV)
Aanbod
Waardegrondslag
Ladenplan
Aanbiedingsbrief
Waarborgsom
Ladderrecht
Aankoopkeuring
Waarborgcertificaat
Kwijting
Bankgarantie
Vuistpand
Kwaliteitsverklaring
Advieskosten
Vruchtgebruiktestament
Kwaliteitsverbetering
Vruchtgebruik
Kwaliteitstoets
Vrijstand huis
Kruislingse premiebetaling
Vrije verkoopwaarde
Krediethypotheek
Vrije sectorwoning
Kosten Koper (k.k)
Vrije eigendom
Kopersmarkt
Vrij te aanvaarden
Koopsubsidie
Vrij op naam (VON)
Koopsom
Voorlopige teruggave
Koopgewenningsbijdrage
Voorlopig koopcontract
Koopakte
Voorfinanciering
Koop-/aannemingsovereenkomst
Voorbereiding verbouwing
Koop-/aanneemsom
Voorbehoud van vruchtgebruik
Kindsdelen
Vooraftrek van belasting
KEW
Volmacht
Keurmerk hypotheek bemiddeling
Volle eigendom
Kettingbeding
Voetverklaring
Kapitaalverzekering
VINEX-locaties
Kapitaalsuitkering
Verzekeringnemer
Kadastraal recht
Verzekerde
Kadaster
Verwervingskosten
Jurisprudentie
Verwerpen
Juridische looptijd
Vervreemdingssaldo
Juridisch eigendom
Vervreemden
Jaarrekening
Vertragingsrente
Jaaropgave loonbelasting
Verrekenbeding
Jaarinkomen
Verpanding
Invorderingsrente
Vermogensrendementsheffing
Intentieverklaring
Vermogensbelasting
Instaprente
Verlengingsvoorstel
Inspectiekosten
Verkrijgingskosten
Inkomenbelasting
Verkopersmarkt
Inkomentoetsing
Verkoopkeuring
Inkomen voor hypotheek
Verklaring van erfrecht
Indicatief bodemonderzoek
Verklaring van eensluidendheid
Idemniteitsbeginsel
Verklaring van afstand
Inboedelverzekering
Vertificatievergadering
In gebreke stellen
Vergadering van de vereniging van appartemenseigenaren
Hypotheekrenteaftrek
Vereniging van Eigenaren (VvE)
Hypotheekrente
Vereniging Eigen Huis (VEH)
Hypotheekregister
Verbouwingsovereenkomst
Hypotheekofferte
Verbouwingsofferte aanvragen
Hypotheeknemer
Verborgen gebreken
Hypotheekkantoor
Verblijvingsbeding
Hypotheekgever
Verbintenis
Hypotheekaktekosten
VECIBIN
Hypotheekakte
VBO Makelaar
Hypotheekadviseur
Vaste hypotheek
Hypotheek
Variabele rente
Hypothecaire lening
Universal-life verzekering
Hypothecaire inschrijving
Unit-Linked verzekering
Hypothecair belangverzekering
Uitwinning
Hybride hypotheek
Uitvaartverzekering
Huwelijkse voorwaarden
Uitstelrente
Huurwaardeforfait
Uitsluitingsclausule
Huurkoop
Uitgestelde lijfrente
Huurbeding
Tweede oplevering
Huizenprijzen
Tweede hypotheek
Horizontale natrekking
Twee onder een kap woning
Horizontaal eigendom
Turn key
Hoog-laagconstructie
Transportakte
Hoofdelijke aansprakelijkheid
Transport
Herstelperiode
Traditioneel gebouwde huizen
Herinrichtingskosten
Toprente
Herbouwwaarde
Topopslag
Herberekening annuïteit
Tophypotheek
Heffingsrente
Timesharing
Hypotheekbegrippen
Tijdelijke oudedagslijfrente
Grosse
Testateur
Grondrente
Testament
Groene hypotheek
Taxatiewaarde
Gouden handdruk
Taxatierapport
Gezondheidsverklaring
Taxatiekosten
Gezamelijk eigendom
Taxatie
Gerichte aankoopopdracht
Systeembouw
Geregistreerd partnerschap
Switchen
Gemengde verzekering
Suite
Gemeente garantie
Successiewet
Gemeenschappelijke ruimte
Successierechten
Gemeenschappelijk eigendom
Subsidie bij aankoop huurwoning
Gemeenschap van goederen
Stil pandrecht
Geldnemer
Stichtingskosten
Geldgever
Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW)
Gedwongen verkoop
Stichting Garantie en Waarborgfonds Nederland
Gedragscode Hypothecaire Financieringen
Starterslening
Gebouwde eigendom
Standaard voorwaarden
Gebouwde aanhorigheden
Standaard referentiebestek woningbouw
Gebonden eigendom
Stabielrente
Garantiecertificaat
Splitsingsakte
Garantie Instituut Woningbouw (GIW)
Splitlevel woning
Garantie en waarborgregeling
Spaarloon
Forfait
Spaarhypotheek
Fixatieprovisie
Spaarbeleggingshypotheek
Fiscaal voordeel
Souterrain
Fiscaal aftrekbaar
Sondering
Financiersvergoeding
Sociale koopwoning
Financieringskosten
Sloopvergunning
Financieringskosten
Sleutelklaar
Financiële bijsluiter
Servituut
Financieel adviseur
Servicekosten
Extra premie storten
Serviceflat
Extra aflossing
Semi-bungalow
Exploot
Schoongrondverklaring
Expiratiedatum
Schetsplan
Executoriale titel
Scheiding en deling
Executiewaarde
Saneringscontract
Executieverkoop
Samenlevingscontract
Executie
Salderen van rente
Executeur-testamentair
Royeren
Estate planning
Roerende zaak
Erfrecht
Risicopremie
Erfpacht
Rijksrekenrente
Erflater
Revisietekening
Erfgenaam
Retributie
Erfdienstbaarheid
Restschuld
Eindschuld
Reservefonds
Eindheffing
Rentevrijstelling
Eigenwoningreserve
Renteverlies tijdens de bouw
Eigenwoningrente
Rentevastperiode
Eigenwoningforfait
Rentemiddeling
Eigendomsbewijs
Rentemarge
Eigen geld
Renteherziening
Effectieve rente
Rentegarantie
Effectenhypotheek
Rentefixatieperiode
Economische looptijd
Rentebedenktijd
Economische huurwaarde
Rente-opslag
Economische gebondenheid
Rente
Economisch eigendom
Rekenvergoeding
Dwingend recht
Regresrecht
Dwaling
Registergoed
Duurzaam bouwen (DUBO)
Reële rente
Dubbele woonlasten
Rechtbijstandsverzekering
Doorloopconstructie
Recht van opstal
Disagio
Recht van hypotheek
Derdenbeslag
Raad van Arbitrage
Depotrente
Projectrente
Depot
Projecthypotheek
Debiteur
Programma van eisen
Dalrentegarantie
Pro resto hoofdsom
Dalrente
Privé-bezit
Dagrente
Privé clausule
Crediteur
Premievrij maken
Courtage
Premiekoopwoning
Conversiekosten
Premiedepot
Controlekosten
Perceel
Contractuele aansprakelijkheid
Passeren
Contactrente
Passeerdatum
Contante waardeclausule
Partnerpensioen
Contante waarde
Partnerregistratie
Consumptief krediet
Partnerconstructie
Constructie all risk
Pandrecht
Concurentiebeding
Pandhouder
Camparanten
Pandgever
Click vast rente
Overwaarde
Cessie
Oververzekering
Centraal testamentenregister
Overstapfaciliteit
Catalogushuis
Oversluitprovisie
Cascowoning
Oversluiten
Canon
Overnamebeding
Bureau Krediet Registratie (BKR)
Overmacht
BTW
Overmaat
Bruto maandlasten
Overlijdensrisicoverzekering
Bruto inkomen
Overheidsbijdrage
Breukdeel
Overdrachtsbelasting
Brede Herwaardering
Overdrachtsakte
Brandverzekering
Overdraagbare premie
Boxenstelsel
Overbruggingslijfrente
Bouwvergunning
Overbruggingskrediet
Bouwtermijnen
Ouderlijke boedelverdeling
Bouwsomlimiet
Oudedagslijfrente
Bouwrente
Oriëntatie rente
Bouwkundig rapport
Oriëntatie opdracht
Bouwfinanciering
Opzegtermijn
Bouwexploit