Algemene voorwaarden Niki de Wolff BV


Algemene voorwaarden


Alles vastleggen in voorwaarden gaat nooit lukken. Dat wil ik niet en ga ik ook niet doen.


De voorwaarden van Niki de Wolff BV hou ik, voor zover juridisch mogelijk, graag simpel en leesbaar.

Echter, ik ontkom niet aan een minimaal aantal vast te leggen artikelen om (juridische) duidelijkheid, maar ook veiligheid en zekerheid te scheppen, dit overigens voor alle partijen.

Om deze reden heb ik toch enkele algemene voorwaarden opgesteld.

Echter, bovenal geldt wat mij betreft:


Ik handel niet naar de letter, maar naar de onderstaande geest:


Ik doe wat je redelijk van mij mag verwachten van mijn dienstverlening

Indien bepaalde zaken niet naar wens gaan, dan zoeken we samen een oplossing

. Kort, simpel en helder.


Hieronder volgen dan de onvermijdelijke juridische  artikelen.


-Niki de Wolff 

Eigenaar Niki de Wolff BV


Algemene voorwaarden Niki de Wolff BVArtikel 1 Algemeen


1.Onder cliënt wordt in deze algemene voorwaarden verstaan de niet in de uitoefening van een beroep of bedrijf handelende persoon, die alleen of gezamenlijk en met een derde, een opdracht verleent aan Niki de Wolff BV.

2.Onder Niki de Wolff BV wordt verstaan de onderneming, opdrachtnemer van cliënt, die wordt gedreven door Niki de Wolff BV dan wel een van haar gelieerde ondernemingen.

3.Onder opdracht wordt verstaan de (mondelinge) overeenkomst van opdracht waarbij cliënt als opdrachtgever aan Niki de Wolff BV als opdrachtnemer de opdracht geeft tot dienstverlening;

4.Onder dienstverlening wordt verstaan alle werkzaamheden die Niki de Wolff BV ten behoeve en in opdracht van de cliënt verricht op het gebied van de bemiddeling inzake de (mogelijke) levering van financiële producten en/of diensten door een financiële instelling anders dan Niki de Wolff BV aan Cliënt.

5.Alle bedingen in deze algemene voorwaarden zijn gemaakt ten behoeve van Niki de Wolff BV, alsmede van al degene die voor Niki de Wolff BV werkzaam zijn.

Artikel 2 Toepasselijkheid


1.Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de dienstverlening en de opdracht, strekkend tot het verrichten van werkzaamheden en/of diensten door Niki de Wolff BV, van alle daaruit voortvloeiende en/of daarmee samenhangende overeenkomsten tussen cliënt en Niki de Wolff BV , respectievelijk hun rechtsopvolgers, alsmede van alle door Niki de Wolff BV gedane aanbiedingen en /of offertes. Aanbiedingen en/of offertes van financiële instellingen anders dan Niki de Wolff BV zijn hiervan uitdrukkelijk uitgezonderd.

2.Van deze voorwaarden afwijkende bedingen zijn slechts van kracht indien en voor zover Niki de Wolff BV deze uitdrukkelijk en schriftelijk aan cliënt heeft bevestigd.

3.Indien enig beding, deel uitmakend van deze algemene voorwaarden of van de opdracht, nietig zou zijn of vernietigd wordt, blijft de opdracht voor het overige zoveel mogelijk in stand en zal het betreffende beding in overleg tussen partijen onverwijld worden vervangen door een beding dat de strekking van het oorspronkelijke beding zoveel mogelijk benadert.


Artikel 3 Gegevens en informatie


1.Niki de Wolff BV is slecht gehouden tot (verdere) uitvoering van de opdracht indiencliënt alle door Niki de Wolff BV verlangde gegevens en informatie, in de vorm en op de wijze als door Niki de Wolff BV gewenst, heeft verstrekt.

2.Cliënt is gehouden Niki de Wolff BV onverwijld (ongevraagd) te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn.

3.Cliënt staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door ofnamens hem aan Niki de Wolff BV verstrekte gegevens en informatie.

4.Indien de door cliënt verschafte informatie niet tijdig verstrekt, niet deugdelijk of nietvolledig is, is Niki de Wolff BV gerechtigd de dienstverlening op te schorten.


Artikel 4 Uitvoering van de opdracht


1.Niki de Wolff BV bepaalt de wijze waarop en door welke perso(o)n(en) de dienstverlening wordt uitgevoerd, doch neemt daarbij de door cliënt kenbaar gemaakte wensen zoveel mogelijk in acht.

2.Niki de Wolff BV zal de dienstverlening naar beste vermogen en als een zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar uitvoeren.

3.Termijnen waarbinnen de dienstverlening dient te zijn voltooid zijn slechts fatale termijnen indien dat schriftelijk is overeengekomen. Niki de Wolff BV is niet verantwoordelijk voor het bewaken van termijnen in overeenkomsten waarbij cliëntpartij is, zoals termijnen van ontbindende voorwaarden in een koop- /aanneem overeenkomst.

4.De door financiële instellingen gedane offertes en aanbiedingen die door Niki de Wolff BV aan de cliënt worden overhandigd zijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, vrijblijvend en onder voorbehoud van acceptatie door de betreffende financiële instelling.

5.Cliënt kan geen rechten ontlenen aan berekeningen die door Niki de Wolff BV ten behoeve van cliënt worden vervaardigd. Deze berekeningen kunnen onder andere betrekking hebben op de kosten van een financieel product, de doorwerking daarvan in de maandlasten van cliënt, eventuele fiscale gevolgen alsmede de gevolgen van het zich voordoen van omstandigheden zoals arbeidsongeschiktheid of overlijden. Al deze berekeningen zijn voorlopig en indicatief en kunnen tussentijds wijzigen als gevolg van wijzigingen in rentes en / of premies.

6.Adviezen verstrekt door Niki de Wolff BV zijn momentopnames en derhalve, op termijn, aan wijziging onderhevig.


Artikel 5 Verwerking gegevens


1.Niki de Wolff BV zal de door , of namens cliënt verschafte gegevens en informatie behandelen conform het gestelde in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

2.Niki de Wolff BV is, indien zij voor zichzelf optreedt in een (gerechtelijke) procedure, gerechtigd de door of namens cliënt verschafte gegevens en informatie alsmede andere gegevens en informatie waarvan zij bij de uitvoering van de opdracht kennis heeft genomen aan te wenden voor zover deze naar haar redelijk oordeel van belang kunnen zijn.

3.Behoudends de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Niki de Wolff BV is het cliënt niet toegestaan de inhoud van adviezen, opinies of andere al dan niet schriftelijke uitingen van Niki de Wolff BV openbaar te maken of anderszins aan derden ter beschikking te stellen, behoudens voor zover dit rechtstreeks uit de overeenkomst voortvloeit of geschiedt ter inwinning van een deskundig oordeel omtrent de desbetreffende werkzaamheden van Niki de Wolff BV.


Artikel 6 Vergoeding


1.Voor de dienstverlening is cliënt aan Niki de Wolff BV een vergoeding verschuldigd overeenkomstig de bij Niki de Wolff BV gebruikelijke tarieven, berekeningsmethodieken en werkwijzen, zoals aan cliënt nader bekend is en/ of zal worden gemaakt, de vergoeding kan geheel of gedeeltelijk deel uitmaken van een door een financiële instelling anders dan Niki de Wolff BV in rekening te brengen bedrag.

2.Betaling van de vergoeding zoals bedoeld in artikel 6.1 kan plaatsvinden opverschillende wijzen, zoals een betaling door de notaris die door cliënt is aangewezenen / of een betaling middels een incassomachtiging of factuur die door Niki de Wolff BV wordt verstrekt.

3.Indien de betaling zoals beschreven in artikel 6.1 niet kan plaatsvinden zal Niki de Wolff BV cliënt daarvan in kennis stellen, waarna binnen 7 dagen alsnog betaling dient plaats te vinden zonder enige aftrek, korting of verrekening in Nederlandse valuta door storting of overmaking op de aangeven bank- of girorekening, bij gebreke waarvan cliënt in verzuim is.

4.Alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten die Niki de Wolff BV heeft in verband met de incasso van een vordering op cliënt zijn voor rekening van cliënt. Deze kostenbedragen in ieder geval de wettelijke rente, alsmede een vergoeding conform de Staffel Voorwerk II.

Artikel 7 Klachten


1.Een klacht met betrekking tot de dienstverlening of de vergoeding dient op straffe van verval van alle aanspraken binnen 30 dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover cliënt klaagt, dan wel, indien cliënt aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, binnen 30 dagen na de ontdekking van gebrek, schriftelijk aan Niki de Wolff BV te worden kenbaar gemaakt.

2.Een klacht schort de betalingsverplichting van cliënt niet op, behoudens voor zover

Niki de Wolff BV aan cliënt te kennen heeft gegeven dat hij de klacht gegrond acht.

3.In geval van een terecht uitgebrachte klacht heeft Niki de Wolff BV de keuze tussen aanpassing van de in rekening gebrachte vergoeding, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de desbetreffende werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen een restitutie van de doorcliënt reeds betaalde vergoeding naar evenredigheid.

4.Klachten met betrekking tot de dienstverlening van Niki de Wolff BV dienen schriftelijk bij de behandelend adviseur gemeld te worden. Niki de Wolff BV zal een

dergelijke klacht met gebruik van de bij haar geldende interne klachtenregeling behandelen. Het staat de cliënt vrij de klacht voor te leggen aan de Ombudsman Financiële Dienstverlening, dan wel de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening, beiden verbonden aan het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening.

5.Cliënt kan zijn klacht richten aan Niki de Wolff BV, Vogellaan 4A, 4533 ET Terneuzen .
Artikel 8 Aansprakelijkheid


1.De aansprakelijkheid van Niki de Wolff BV is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Niki de Wolff BV wordt uitgekeerd, inclusief een te dragen eigen risico.

2.Indien de in lid 1 bedoelde beroepsaansprakelijkheidsverzekering geen dekking biedt,is de aansprakelijkheid van Niki de Wolff BV voor een tekortkoming in de uitvoering van de opdracht alsmede voor een onrechtmatige daad beperkt tot het bedrag dat Niki de Wolff BV naar de maatstaf van het bepaalde in artikel 6.1 als vergoeding heeft ontvangen en/ of nog dient te ontvangen ter zake van de werkzaamheden waarop de schadeveroorzakende gebeurtenis betrekking heeft of waarmede deze verband houdt, met een maximum van tienduizend euro ( 10.000 ).

3.Niki de Wolff BV is jegens cliënt in alle gevallen uitsluitend aansprakelijk voor een tekortkoming in de uitvoering van de opdracht voor zover de tekortkoming bestaat in het niet in acht nemen van de zorgvuldigheid en deskundigheid waarop bij de uitvoering van de opdracht mag worden vertrouwd. Niki de Wolff BV is evenwel niet aansprakelijk voor:

a. Bij cliënt of derden ontstane schade die het gevolg is van de verstrekking van onjuiste of onvolledige gegevens of informatie door cliënt aan Niki de Wolff BV of anderszins het gevolg is van een handelen of nalaten van cliënt.

b. Bij cliënt of derden ontstane schade die het gevolg is van een handelen of nalaten van door Niki de Wolff BV ingeschakelde hulppersonen. (werknemers Niki de Wolff BV daaronder niet inbegrepen).

c. Bij cliënt of derden ontstane schade die het gevolg is van het niet, niet tijdig of niet volledig voldoen door cliënt aan verplichtingen die aan hem worden opgelegd door financiële instellingen anders dan Niki de Wolff BV, waaronder uitdrukkelijk begrepen de betaling van rente en / of premies.

d. Bij cliënt of derden ontstane schade die het gevolg is van resultaten welke worden behaald op beleggingen in verband met een door de cliënt afgesloten (hypothecair) product.

e. Bij cliënt of derden ontstane schade die het gevolg is van een handelen of nalaten van andere financiële instellingen dan Niki de Wolff BV, ook indien deze door Niki de Wolff BV zijn ingeschakeld.

f. Bij cliënt of derden ontstane schade die het gevolg is van fouten in door Niki de Wolff BV gebruikte software of computerprogrammatuur.

g. Bij cliënt of derden ontstane schade als gevolg van het verlopen van termijnen, opgenomen in overeenkomsten waarbij cliënt partij is.

h. Bij cliënt of derden ontstane indirecte- of gevolgschade.

4. De in het artikel 8.3 vermelde uitsluitingen van de aansprakelijkheid van Niki de Wolff BV gelden niet voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Niki de Wolff BV.

5.Een vordering tot vergoeding van schade dient uiterlijk binnen twaalf maanden nadat cliënt de schade heeft ontdekt of redelijkerwijze had kunnen ontdekken bij Niki de Wolff BV te zijn ingediend, bij gebreke waarvan het recht op schadevergoeding vervalt.


Artikel 9 Vervaltermijn


1.Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten van cliënt, uit welken hoofde ook jegens Niki de Wolff BV in verband met het verrichten van werkzaamheden door Niki de Wolff BV , in ieder geval na een jaar na het moment waarop cliënt bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten.

2.Bij bedrijfsbeëindiging en/of verkoop van Niki de Wolff BV, of vervallen van de WFT vergunning(en) van Niki de Wolff BV alsmede bij verkoop van de hypotheek-, krediet- en leven-portefeuille van Niki de Wolff BV eindigen alle lopende services en rechten van cliënt, welke zijn overeengekomen in de opdrachtovereenkomst(en), dienstverleningsdocument(en) en/of vergelijkingskaart(en) van Niki de Wolff BV. Deze overeenkomst(en), dienstverleningsdocumenten, vergelijkingskaarten, rechten en services zullen niet overgaan naar (een) eventuele koper(s) van de hypotheek-,krediet-, en leven-portefeuille van Niki de Wolff BV.


Artikel 10 Overmacht


1.Niki de Wolff BV is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien dit voor

Niki de Wolff BV redelijkerwijze niet mogelijk is ten gevolge van buiten toedoen van Niki de Wolff BV ontstane wijzingen in de bij het aangaan van de opdracht bestaande omstandigheden. Onder overmacht dient mede, maar niet uitsluitend te worden verstaan stakingen, oproer, brand, (langdurige) uitval van computerprogrammatuur en vertraagde levering aan Niki de Wolff BV door leveranciers.


Artikel 11 Kosten bij betaling achteraf en bij annulering


1.Voor onze dienstverlening betaalt cliënt een fee. De hoogte van de fee wordt voor aanvraag van de dienstverlening vastgelegd middels de opdrachtbevestiging.

2. Wanneer cliënt (een deel van) de fee achteraf betaalt, brengen wij een opslag in rekening.

a. Wanneer een 50% of minder van de fee achteraf betaald wordt, bedraagt de opslag €250,-

b. Wanneer meer de 50% van de fee achteraf betaald wordt, bedraagt de opslag€500,-

3. Voor aanbetalingen geldt een betaaltermijn van 7 dagen.

4. (het restant van ) de fee wordt uiterlijk in rekening gebracht tijdens het passeren bij de notaris.

5. Een getekende opdracht verplicht cliënt tot betaling. Een klacht met betrekking tot dienstverlening heeft nooit een opschortend recht tot uitstel van betaling, tenzij schriftelijk overeengekomen met Niki de Wolff BV.

6. Indien een opdracht op verzoek van cliënt voortijdig wordt beëindigd, blijft cliënt verplicht tot betaling. Afhankelijk van de afgenomen dienst en fase waarin het dossier zich bevindt wordt er een deel van de oorspronkelijke fee in rekening gebracht.

a. Na het annuleren van een opdracht tot dienstverlening na het ontvangen van een rentevoorstel of bindend aanbod blijft cliënt ten minste € 2.500,- verschuldigd, Niki de Wolff BV bepaalt de daadwerkelijke hoogte van het verschuldigde bedrag.

b. Na het annuleren van een opdracht tot dienstverlening, wanneer het dossier zich in de voorfase bevindt, blijft cliënt € 750,- verschuldigd.

c. Na het annuleren van een opdracht tot dienstverlening, wanneer het dossier zich na het getekende rentevoorstel of een uitgebrachte niet ondertekende bindende offerte bevindt, blijft cliënt de volledige fee verschuldigd.

d. Indien er blijkt dat er geen rentevoorstel of bindend aanbod kan worden aangeboden door Niki de Wolff BV, dan is de cliënt enkel opstartkosten en administratiekosten verschuldigd, met aanvullend eventueel gemaakte kosten bij derden door Niki de Wolff BV welke benodigd zijn geweest voor het aanvragen van een rentevoorstel of bindend aanbod voor de Cliënt.

e. De opstart- en administratiekosten bedragen € 250,-.