Privacyverklaring | Nikidewolff.nl

Privacyverklaring Niki de Wolff


Privacybeleid van NikideWolff.nl


Nikidewolff.nl host deze pagina en verzamelt bepaalde Persoonsgegevens van de Gebruikers.

 

Samenvatting van het beleid


Persoonsgegevens worden voor de volgende doelen verzameld met gebruik van de volgende diensten:


Analyses

Facebook Ads conversietracking, Google Analytics met geanonimiseerd IP, Twitter Ads conversietracking en Wordpress Stat

Persoonsgegevens: Cookie en Gebruiksgegevens


Beheer van de Gebruikersdatabase

Mailblue

Persoonsgegevens: Cookie, e-mailadres en verschillende Gegevenstypes die in het privacybeleid van de service zijn omschreven

Interactie met externe sociale netwerken en platforms


Vind ik leuk-knop van Facebook en sociale widgets, LinkedIn-knop en sociale widgets en Tweet-knop van Twitter en sociale widgets

Persoonsgegevens: Cookie en Gebruiksgegevens


YouTube-knop en sociale widgets

Persoonsgegevens: Gebruiksgegevens


Remarketing en gedragsgerichte reclame

Facebook Custom Audience

Persoonsgegevens: Cookie en e-mailadres


Facebook Remarketing, Twitter Remarketing en AdWords Remarketing

Persoonsgegevens: Cookie en Gebruiksgegevens


Spambescherming

Akismet

Persoonsgegevens: verschillende Gegevenstypes die in het privacybeleid van de service zijn omschreven


Weergave van content van externe platforms


Vimeo video

Persoonsgegevens: Cookie en Gebruiksgegevens

Youtube video

Persoonsgegevens: Cookie en Gebruiksgegevens

 

Contactinformatie

Eigenaar en Verwerkingsverantwoordelijke

Niki de Wolff, Vogellaan 4a, 4533ET Terneuzen

Eigenaar contact-e-mailadres: niki@nikidewolff.nl

  

Volledige tekst van het beleid

 

Eigenaar en Verwerkingsverantwoordelijke

 

Niki de Wolff, vogellaan 4a, 4533ET Terneuzen

Eigenaar contact-e-mailadres:niki@nikidewolff.nl

 

Soorten verzamelde Gegevens

 

Onder het soort gegevens dat Nikidewolff.nl zelf of door middel van derden verzamelt, vallen: Cookie, Gebruiksgegevens en e-mailadres.

De volledige informatie over elk soort verzamelde Persoonsgegevens staat in de daaraan gewijde artikelen van dit privacybeleid of in specifieke tekst en uitleg die voorafgaand aan de Gegevensverzameling wordt weergegeven.

Persoonsgegevens kunnen door de Gebruiker zelf worden aangeleverd of, in het geval van Gebruiksgegevens, automatisch worden verzameld bij het gebruik van Nikidewolff.nl.

Tenzij anders aangegeven, is het verstrekken van alle door Nikidewolff.nl gevraagde Gegevens verplicht en als u deze Gegevens niet verstrekt, kan Nikidewolff.nl haar Diensten mogelijk niet verlenen. In gevallen waarin Nikidewolff.nl specifiek aangeeft dat bepaalde Gegevens niet verplicht zijn, kunnen Gebruikers kiezen of ze deze Gegevens al dan niet verstrekken, zonder gevolgen voor de beschikbaarheid of de werking van de Dienst.Als Gebruikers niet zeker weten welke Persoonsgegevens verplicht verstrekt moeten worden, kunnen zij contact opnemen met de Eigenaar.

Het gebruik van Cookies – of andere tracking tools – door Nikidewolff.nl of door de eigenaren van de diensten van derden die worden gebruikt door Nikidewolff.nl dient om de door de Gebruiker gevraagde Dienst te verlenen, naast de andere doelen die in dit document en in het Cookiebeleid worden aangegeven, indien daarvan sprake is.

De Gebruikers zijn verantwoordelijk voor Persoonsgegevens van derden die worden verkregen, gepubliceerd of gedeeld door Nikidewolff.nl en zij bevestigen dat zij toestemming van de derde partij hebben om de Gegevens aan de Eigenaar te verstrekken.

Wijze en plaats van de gegevensverwerking

 

Verwerkingsmethode

 

De Eigenaar neemt passende beveiligingsmaatregelen om onbevoegde toegang tot, bekendmaking, wijziging of vernietiging van de Gegevens zonder toestemming te voorkomen.

De verwerking van de Gegevens vindt plaats met gebruik van computers en/of IT-tools, waarbij organisatieprocedures en werkwijzen worden gevolgd die nauw aansluiten op de aangegeven doelen. Naast de Eigenaar kunnen de Gegevens in bepaalde gevallen ook toegankelijk zijn voor bepaalde met de verwerking belaste personen die zijn betrokken bij de exploitatie van Nikidewolff.nl (beheer, verkoop, marketing, juridisch, systeembeheer) of door de Eigenaar als Gegevensverwerkers aangestelde externe partijen (zoals externe technische serviceproviders, mailprogramma's, hostingproviders, IT-bedrijven, communicatiebureaus). De bijgewerkte lijst van deze partijen kan te allen tijde bij de Eigenaar worden aangevraagd.

 

Rechtsgrond voor verwerking

 

De Eigenaar mag Persoonsgegevens met betrekking tot Gebruikers verwerken in een van de volgende gevallen, indien:

Gebruikers hun toestemming voor een of meerdere specifieke doelen hebben gegeven; Opmerking: In bepaalde rechtsgebieden mag de Eigenaar mogelijk Persoonsgegevens verwerken totdat de Gebruiker hiertegen bezwaar maakt ("opt-out"), zonder dat daarvoor toestemming nodig is of zich een van de volgende rechtsgronden voordoet. Dit geldt echter niet wanneer Europees gegevensbeschermingsrecht van toepassing is op de verwerking van Persoonsgegevens;

het verstrekken van Gegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst met de Gebruiker en/of voor eventuele precontractuele verplichtingen daarvan;

de verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de Eigenaar rust;

de verwerking gerelateerd is aan een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de Eigenaar is opgedragen;

de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de Eigenaar of van derden.

In ieder geval is de Eigenaar graag bereid om de specifieke rechtsgrond te verduidelijken die van toepassing is op de verwerking, en in het bijzonder of het verstrekken van Persoonsgegevens een wettelijke of contractuele verplichting is, of een noodzakelijk vereiste om een overeenkomst te sluiten.


Locatie

 

De Gegevens worden verwerkt in de vestigingskantoren van de Eigenaar en andere plaatsen waar de partijen die bij de verwerking zijn betrokken zich bevinden.Afhankelijk van de locatie van Gebruikers, kan de doorgifte van persoonsgegevens inhouden dat de Gegevens van de Gebruikers worden doorgegeven naar een ander land dan het eigen land. Voor meer informatie over de verwerkingslocatie van dergelijke doorgegeven Gegevens, kunnen Gebruikers het artikel met details over de verwerking van Persoonsgegevens raadplegen.

Gebruikers hebben ook recht op informatie over de rechtsgrond van de doorgifte van Gegevens naar een land buiten de Europese Unie of naar een internationale organisatie naar internationaal publiek recht of opgericht door twee of meer landen, zoals de VN, en over de beveiligingsmaatregelen die door de Eigenaar zijn genomen om hun Gegevens te beschermen.

Als een dergelijke doorgifte plaatsvindt, kunnen Gebruikers meer te weten komen door de relevante artikelen in dit document te raadplegen of door navraag te doen bij de Eigenaar met behulp van de informatie in het onderdeel contact.


Bewaartijd

 Persoonsgegevens worden verwerkt en opgeslagen zolang dat nodig is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld.

Daarom geldt het volgende:

Persoonsgegevens die zijn verzameld voor doeleinden die verband houden met de uitvoering van een overeenkomst tussen de Eigenaar en de Gebruiker worden bewaard totdat deze overeenkomst volledig is uitgevoerd.

Persoonsgegevens die ten behoeve van de gerechtvaardigde belangen van de Eigenaar zijn verzameld, worden bewaard zolang dat nodig is om deze doelen te verwezenlijken. Gebruikers kunnen specifieke informatie over de gerechtvaardigde belangen die de Eigenaar nastreeft vinden in de relevante artikelen van dit document of door contact op te nemen met de Eigenaar.

De Eigenaar kan worden toegestaan om Persoonsgegevens voor een langere periode te bewaren wanneer de Gebruiker toestemming heeft gegeven voor een dergelijke verwerking, zolang deze toestemming niet wordt ingetrokken. Bovendien kan de Eigenaar verplicht zijn om Persoonsgegevens langer te bewaren wanneer dit nodig is voor de uitvoering van een wettelijke verplichting of in opdracht van een overheidsinstelling.Na afloop van de bewaartermijn worden de Persoonsgegevens gewist. Daarom kan het recht op toegang, het recht op wissen, het recht op rectificatie en het recht op gegevensoverdraagbaarheid niet worden opgelegd na het verstrijken van de bewaartermijn.


Het doel van de verwerking

 

De Gegevens ten aanzien van de Gebruiker worden verzameld zodat de Eigenaar zijn Diensten kan verlenen en voor de volgende doeleinden: Hosting- en back-endinfrastructuur, Spambescherming, Optimalisatie en verdeling van verkeer, Analyses, Remarketing en gedragsgerichte reclame, Interactie met externe sociale netwerken en platforms, Ondersteunings- en contactverzoeken beheren, Beheren van openings- en uitnodigingspagina's, Verwerking van betalingen, Weergave van content van externe platforms en Beheer van de Gebruikersdatabase.

Gebruikers kunnen meer gedetailleerde informatie vinden over deze doelen van verwerking en over de specifieke Persoonsgegevens die voor elk doel worden gebruikt in de betreffende artikelen van dit document.

 

Gedetailleerde informatie over de verwerking van Persoonsgegevens

 

Persoonsgegevens worden voor de volgende doelen verzameld met gebruik van de volgende diensten:

Analyses

De diensten die staan beschreven in dit onderdeel stellen de Eigenaar in staat het internetverkeer te volgen en te analyseren en dit kan worden gebruikt om het gebruiksgedrag in kaart te brengen.

 

Facebook Ads conversietracking (Facebook, Inc.)

 

De conversietracking van Facebook Ads is een analyseservice die wordt aangeboden door Facebook, Inc. die gegevens van het advertentienetwerk van Facebook koppelt aan acties die worden uitgevoerd door Nikidewolff.nl.

Verzamelde Persoonsgegevens: Cookie en Gebruiksgegevens.

Verwerkingslocatie: VS – Privacybeleid. Deelnemer aan Privacyschild.

Google Analytics met geanonimiseerd IP (Google Inc.)

 

Google Analytics is een webanalysedienst die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google gebruikt de verzamelde Gegevens om het gebruik van Nikidewolff.nl, te volgen en te onderzoeken, om rapporten over de activiteiten ervan op te stellen en deze te delen met andere diensten van Google.

Google kan de verzamelde Gegevens gebruiken om de advertenties van zijn eigen advertentienetwerk in te kaderen en te personaliseren.

Deze integratie van Google Analytics anonimiseert uw IP-adres. Dit werkt door het afkorten van de IP-adressen van de Gebruikers in de lidstaten van de Europese Unie of in andere staten binnen de Europese Economische Ruimte. Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een Google-server verzonden en in de VS afgekort.

Verzamelde Persoonsgegevens: Cookie en Gebruiksgegevens.

Verwerkingslocatie: VS – Privacybeleid – Opt Out. Deelnemer aan Privacyschild.

Wordpress Stat (Automattic Inc.)

 

Wordpress Stats is een analyseservice die wordt aangeboden door Automattic Inc.

Verzamelde Persoonsgegevens: Cookie en Gebruiksgegevens.

Verwerkingslocatie: VS – Privacybeleid.

Beheer van de Gebruikersdatabase

Met dit soort diensten kan de Eigenaar gebruikersprofielen creëren vanuit een e-mailadres, een eigennaam, of andere informatie die de Gebruiker verstrekt aan Nikidewolff.nl, en kunnen de activiteiten van de Gebruiker worden gevolgd door analysefuncties. Deze Persoonsgegevens kunnen ook worden gekoppeld aan openbaar beschikbare informatie over de Gebruiker (zoals profielen in sociale netwerken) en worden gebruikt om privéprofielen op te bouwen die de Eigenaar kan weergeven en gebruiken om Nikidewolff.nl te verbeteren.Met bepaalde diensten kunnen ook periodiek berichten aan de Gebruiker worden verzonden, zoals e-mailberichten op basis van specifieke acties die in Nikidewolff.nl zijn uitgevoerd.

Mailblue (ActiveCampaign, Inc.)

 

Mailblue is een beheersservice voor gebruikersdatabases die wordt aangeboden door ActiveCampaign, Inc.

Verzamelde Persoonsgegevens: Cookie, e-mailadres en verschillende Gegevenstypes die in het privacybeleid van de service zijn omschreven.

Verwerkingslocatie: VS – Privacybeleid.

Interactie met externe sociale netwerken en platforms

Met dit soort diensten is rechtstreeks interactie mogelijk met sociale netwerken of andere externe platforms vanaf de pagina's van Nikidewolff.nl.

De interactie en informatie die worden verkregen door Nikidewolff.nl worden altijd beheerst door de privacy-instellingen van de Gebruiker voor elk sociale netwerk.

Als een dienst is geïnstalleerd waarmee interactie met sociale netwerken mogelijk is, kan deze nog steeds verkeersgegevens verzamelen voor de pagina's waarop de dienst is geïnstalleerd, zelfs als de Gebruikers deze niet gebruiken.

Vind ik leuk-knop van Facebook en sociale widgets (Facebook, Inc.)

 

De vind ik leuk-knop van Facebook en sociale widgets zijn diensten die worden aangeboden door Facebook, Inc. waarmee interactie met het sociale netwerk van Facebook mogelijk is.

Verzamelde Persoonsgegevens: Cookie en Gebruiksgegevens.

Verwerkingslocatie: VS – Privacybeleid. Deelnemer aan Privacyschild.

LinkedIn-knop en sociale widgets (LinkedIn Corporation)

 

De LinkedIn-knop en sociale widgets zijn diensten waarmee interactie mogelijk is met het sociale netwerk LinkedIn, die worden aangeboden door LinkedIn Corporation.

Verzamelde Persoonsgegevens: Cookie en Gebruiksgegevens.

Verwerkingslocatie: VS – Privacybeleid.

Tweet-knop van Twitter en sociale widgets (Twitter, Inc.)

 

De tweet-knop van Twitter en sociale widgets zijn diensten die worden aangeboden door Twitter Inc. waarmee interactie met het sociale netwerk Twitter mogelijk is.

Verzamelde Persoonsgegevens: Cookie en Gebruiksgegevens.

Verwerkingslocatie: VS – Privacybeleid. Deelnemer aan Privacyschild.

YouTube-knop en sociale widgets (Google Inc.)

 

De YouTube-knop en sociale widgets zijn diensten waarmee interactie mogelijk is met sociale netwerk YouTube, die worden aangeboden door Google Inc.

Verzamelde Persoonsgegevens: Gebruiksgegevens.

Verwerkingslocatie: VS – Privacybeleid. Deelnemer aan Privacyschild.

Remarketing en gedragsgerichte reclame

Met dit soort diensten kunnen Nikidewolff.nl en zijn partners geïnformeerd advertenties optimaliseren en aanbieden op basis van eerder gebruik van Nikidewolff.nl door de Gebruiker.

Deze activiteit wordt uitgevoerd door het volgen van Gebruiksgegevens en met gebruik van Cookies. Deze informatie wordt doorgegeven aan de partners die de remarketing en gedragsgerichte reclame-activiteiten beheren.

In aanvulling op een willekeurige opt-out, aangeboden door de onderstaande diensten, mag de Gebruiker zich afmelden voor het gebruik van cookies van de diensten van derde partijen door naar de afmeldpagina van het Network Advertising Initiative te gaan.

Facebook Custom Audience (Facebook, Inc.)

 

Facebook Custom Audience is een dienst voor remarketing en gedragsgerichte reclame die wordt aangeboden door Facebook, Inc. en die de activiteit van Nikidewolff.nl koppelt aan het advertentienetwerk van Facebook.

Verzamelde Persoonsgegevens: Cookie en e-mailadres.

Verwerkingslocatie: VS – Privacybeleid – Opt Out. Deelnemer aan Privacyschild.

Facebook Remarketing (Facebook, Inc.)

 

Facebook Remarketing is een dienst voor remarketing en gedragsgerichte reclame die wordt aangeboden door Facebook, Inc. en die de activiteit van Nikidewolff.nl koppelt aan het advertentienetwerk van Facebook.

Verzamelde Persoonsgegevens: Cookie en Gebruiksgegevens.

Verwerkingslocatie: VS – Privacybeleid – Opt Out. Deelnemer aan Privacyschild.

Spambescherming

Deze soort diensten analyseren het verkeer van Nikidewolff.nl, dat mogelijk Persoonsgegevens van Gebruikers bevat om het te filteren van delen van verkeer, berichten en content die als spam worden herkend.

Akismet (Automattic Inc.)

 

Akismet is een spambeschermingsdienst die wordt aangeboden door Automattic Inc.

Verzamelde Persoonsgegevens: verschillende Gegevenstypes die in het privacybeleid van de service zijn omschreven.

Verwerkingslocatie: VS – Privacybeleid.

Verwerking van betalingen

Met betalingsverwerkingsdiensten kan Nikidewolff.nl betalingen verwerken die per creditcard, bankoverschrijving of op andere wijze worden uitgevoerd. Om een betere beveiliging te bereiken, deelt Nikidewolff.nl uitsluitend de informatie die nodig is om de transactie uit te voeren met de financiële instellingen die de transactie verwerken.

Met bepaalde diensten kunnen ook periodiek berichten aan de Gebruiker worden verzonden, zoals e-mailberichten met facturen of kennisgevingen over de betaling.

Paypal (PayPal Inc.)

 

PayPal is een betalingsdienst die wordt aangeboden door PayPal Inc., waarmee Gebruikers online kunnen betalen.

Verzamelde Persoonsgegevens: verschillende Gegevenstypes die in het privacybeleid van de service zijn omschreven.

Verwerkingslocatie: Zie het privacybeleid van PayPal – Privacybeleid.

Weergave van content van externe platforms

Met dit soort diensten kunt u content die op externe platforms is gehost direct op de pagina's van Nikidewolff.nl bekijken en hiermee interacties uitvoeren.

Als dit type dienst is geïnstalleerd, kan deze nog steeds websiteverkeersgegevens verzamelen voor de pagina's waarop de dienst is geïnstalleerd, zelfs als de Gebruikers deze niet gebruiken.

Vimeo video (Vimeo, LLC)

 

Vimeo is een dienst voor de visualisering van videocontent die wordt aangeboden door Vimeo, LLC waarmee Nikidewolff.nl dit soort content op zijn pagina's kan opnemen.

Verzamelde Persoonsgegevens: Cookie en Gebruiksgegevens.

Verwerkingslocatie: VS – Privacybeleid.

 

 

 

 

Rechten van Gebruikers

 

Gebruikers kunnen bepaalde rechten uitoefenen met betrekking tot hun Gegevens die door de Eigenaar worden verwerkt.

Gebruikers hebben in het bijzonder het recht om het volgende te doen:

Hun toestemming te allen tijde in te trekken.

Gebruikers hebben het recht om hun toestemming in te trekken indien zij eerder hun 

toestemming hebben gegeven voor de verwerking van hun Persoonsgegevens.

Bezwaar te maken tegen verwerking van hun Gegevens.

Gebruikers hebben het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van hun gegevens als de verwerking wordt uitgevoerd op een andere rechtsgrond dan toestemming. Meer informatie is te vinden in het specifieke artikel hieronder.

Toegang tot hun Gegevens te verkrijgen.

Gebruikers hebben het recht te weten of de Eigenaar de Gegevensverwerking uitvoert, kennis te nemen van bepaalde aspecten van de verwerking en een kopie te krijgen van de Gegevens die worden verwerkt.

Te controleren en rectificatie te verzoeken. Gebruikers hebben het recht om de juistheid van hun Gegevens te controleren en om bijwerking of rectificatie hiervan te verzoeken.

De verwerking van hun Gegevens te beperken. Gebruikers hebben onder bepaalde omstandigheden het recht om de verwerking van hun Gegevens te beperken. In dat geval zal de Eigenaar hun Gegevens niet verwerken voor andere doeleinden dan het opslaan ervan.

Hun Persoonsgegevens te laten wissen of op andere wijze te laten verwijderen. Gebruikers hebben onder bepaalde omstandigheden het recht om de Eigenaar hun Gegevens te laten wissen.

Hun Gegevens te ontvangen en deze te laten doorgeven naar een andere Verwerkingsverantwoordelijke. Gebruikers hebben het recht hun Gegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en, indien technisch mogelijk, die Gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen, zonder daarbij te worden gehinderd. Deze bepaling is van toepassing op voorwaarde dat de Gegevens op geautomatiseerde wijze worden verwerkt en dat de verwerking is gebaseerd op toestemming van de Gebruiker, op een overeenkomst waarbij de Gebruiker partij is of op precontractuele verplichtingen die daaruit voortvloeien.

Een klacht in te dienen. Gebruikers hebben het recht een vordering in te stellen bij hun bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit.

Meer informatie over het recht om tegen verwerking bezwaar te maken

 

Wanneer Persoonsgegevens worden verwerkt in het algemeen belang, in het kader van de uitoefening van openbaar gezag dat aan de Eigenaar is opgedragen of met als doel de gerechtvaardigde belangen van de Eigenaar, kan de Gebruiker bezwaar maken tegen deze verwerking door ter rechtvaardiging van het bezwaar een reden op te geven die verband houdt met zijn of haar specifieke situatie.

Gebruikers moeten zich er echter van bewust zijn dat, indien hun Persoonsgegevens worden verwerkt voor directmarketingdoeleinden, zij te allen tijde zonder opgave van redenen bezwaar kunnen maken tegen die verwerking. Gebruikers kunnen zich op de hoogte stellen of de Eigenaar Persoonsgegevens verwerkt voor directmarketingdoeleinden, in de relevante artikelen van dit document.

Hoe deze rechten uit te oefenen

 

Verzoeken om Gebruikersrechten uit te oefenen, kunnen aan de Eigenaar worden gericht via de contactgegevens die in dit document worden verstrekt. Deze verzoeken zijn kosteloos en zullen door de Eigenaar zo spoedig mogelijk en altijd binnen één maand worden behandeld.

Cookiebeleid

 

Nikidewolff.nl gebruikt Cookies. Meer informatie en de volledige kennisgeving over cookies kan de Gebruiker hier vinden: Cookiebeleid.

Bijkomende informatie over Gegevensverzameling en verwerking

 

Juridische procedures

 

De Eigenaar kan de Persoonsgegevens van de Gebruiker gebruiken voor juridische doeleinden, voor de rechter

of aan gerechtelijke procedures voorafgaande fasen in het geval van onrechtmatig gebruik van Nikidewolff.nl of de hieraan gerelateerde Diensten.

De Gebruiker verklaart ervan op de hoogte te zijn dat de Eigenaar genoodzaakt kan zijn Persoonsgegevens bekend te maken op verzoek van overheidsinstellingen.

Bijkomende informatie over de Persoonsgegevens van de Gebruiker

 

Naast de informatie die in dit Privacybeleid is opgenomen, kan Nikidewolff.nl op verzoek de Gebruiker bijkomende en contextuele informatie verstrekken over bepaalde Diensten of het verzamelen en verwerken van Persoonsgegevens.

Systeemlogboeken en onderhoud

 

Met het oog op de werking en het onderhoud, kunnen Nikidewolff.nl en externe diensten bestanden verzamelen die de interactie met Nikidewolff.nl registreren (systeemlogboeken) of hiervoor andere Persoonsgegevens gebruiken (zoals het IP-adres).

Niet in dit beleid opgenomen informatie

 

Ten allen tijde kan van de Eigenaar meer informatie over het verzamelen of verwerken van Persoonsgegevens worden gevraagd. Zie hiervoor de contactinformatie aan het begin van dit document.

 

Hoe verzoeken om het browseverkeer niet bij te houden worden verwerkt

Nikidewolff.nl ondersteunt geen verzoeken om uw browseverkeer niet bij te houden.

Lees het privacybeleid van de externe diensten die worden gebruikt om te bepalen of deze voldoen aan verzoeken om uw browseverkeer niet bij te houden (Do Not Track).

Wijzigingen van dit privacybeleid

 

De Eigenaar behoudt zich het recht voor om te allen tijde wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid door zijn Gebruikers hiervan op de hoogte te stellen op deze pagina en eventueel binnen Nikidewolff.nl en/of - voor zover technisch en juridisch haalbaar - door een kennisgeving te sturen naar de Gebruikers via contactgegevens die de Eigenaar beschikbaar staan. We raden u aan om deze pagina vaak te controleren op eventuele wijzigingen. De datum van de laatste wijziging wordt onderaan de pagina aangegeven.Indien de wijzigingen betrekking hebben op de verwerkingsactiviteiten op basis van toestemming van de Gebruiker, dient de Eigenaar opnieuw toestemming van de Gebruiker te verkrijgen, voor zover dit is vereist.

Definities en juridisch kader

Persoonsgegevens (of Gegevens)

 

Alle gegevens die direct, indirect of in verband met andere gegevens - waaronder een persoonlijk identificatienummer - de identificatie of identificeerbaarheid van een natuurlijke persoon mogelijk maken.

 

Gebruiksgegevens

 

Informatie die automatisch wordt verzameld vanuit Nikidewolff.nl (of externe diensten die worden ingezet in Nikidewolff.nl ), waaronder: de IP-adressen of domeinnamen van de computers die door de Gebruikers van Nikidewolff.nl worden gebruikt, de URI-adressen (Uniform Resource Identifier), het tijdstip van het verzoek, de gebruikte methode om het verzoek in te dienen bij de server, de grootte van het als reactie hierop ontvangen bestand, de numerieke code die de status van het antwoord van de server aangeeft (geslaagd, fout, enz.), het land van oorsprong, de functies van de browser en het besturingssysteem van de Gebruiker, de verschillende tijdsgegevens per bezoek (zoals de tijd die op elke pagina van de applicatie wordt doorgebracht) en de gegevens over het gevolgde pas binnen de applicatie, in het bijzonder gericht op de volgorde van de bezochte pagina's en andere parameters over het besturingssysteem van het apparaat en/of de IT-omgeving van de Gebruiker.

 

Gebruiker

 

De persoon die gebruikmaakt van Nikidewolff.nl die, tenzij anders is aangegeven, samenvalt met de Betrokkene.

Betrokkene

 

De natuurlijke persoon op wie de Persoonsgegevens betrekking hebben.

 

Gegevensverwerker (of Gegevenstoezichthouder)

 

De natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of ander orgaan die namens de Verwerker Persoonsgegevens verwerkt, zoals beschreven in dit privacybeleid.

 

Verwerkingsverantwoordelijke (of Eigenaar)

 

De natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of ander orgaan die, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van Persoonsgegevens vaststelt, met inbegrip van de beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de werking en het gebruik van Nikidewolff.nl. De Verwerkingsverantwoordelijke is de Eigenaar van Nikidewolff.nl, tenzij anderszins wordt aangegeven.

 

Nikidewolff.nl (of deze Applicatie)

De middelen waarmee de Persoonsgegevens van de Gebruiker worden verzameld of verwerkt.

 

Dienst

De Dienst die wordt aangeboden door Nikidewolff.nl zoals beschreven in de betreffende voorwaarden (indien beschikbaar) en op deze site/applicatie.

 

Europese Unie (of EU)

Tenzij anders aangegeven, omvatten alle verwijzingen in dit document naar de Europese Unie alle huidige lidstaten van de Europese Unie en de Europese Economische Ruimte.

Cookie

Klein onderdeel met gegevens dat op het apparaat van de Gebruiker wordt opgeslagen.

Juridische informatie

Deze privacyverklaring is opgesteld op basis van bepalingen van diverse wetgevingsregels, waaronder artikel 13/14 van de Europese verordening 2016/679 (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Dit privacybeleid heeft uitsluitend betrekking op Nikidewolff.nl, tenzij anders vermeld in dit document.

Meest recente update: 6 december 2018

Cookiebeleid van Nikidewolff.nl

Cookies bestaan uit deeltjes code die in de browser zijn geïnstalleerd om de Eigenaar te ondersteunen bij het verlenen van de Dienst volgens de beschreven doelen. Bepaalde doelen waarvoor Cookies zijn geïnstalleerd, vereisen ook de toestemming van de Gebruiker.

Indien de installatie van Cookies gebaseerd is op toestemming, kan deze toestemming te allen tijde vrij worden ingetrokken volgens de instructies in dit document.

 

Technische Cookies en Cookies voor geaggregeerde statistieken

 

Activiteit die strikt noodzakelijk is voor het functioneren van de Dienst

Nikidewolff.nl gebruikt Cookies om de sessie van de Gebruiker op te slaan en andere activiteiten uit te voeren die noodzakelijk zijn voor het functioneren van Nikidewolff.nl, bijvoorbeeld gerelateerd aan de verdeling van bezoekers.

Activiteit ten aanzien van het opslaan van voorkeuren, optimalisatie en statistieken

Nikidewolff.nl gebruikt Cookies om browsevoorkeuren op te slaan en om de browse-ervaring van de Gebruiker te optimaliseren. Onder deze Cookies vallen bijvoorbeeld Cookies voor de taalinstelling en de valutavoorkeuren, of Cookies voor het beheer van interne statistieken door een partij die direct door de Eigenaar van de site is ingeschakeld.

Overige soorten Cookies of externe partijen die Cookies installeren

 

Bepaalde van de hieronder genoemde diensten verzamelen statistische gegevens in een geanonimiseerde geaggregeerde vorm en hebben mogelijk niet de instemming van de Gebruiker nodig of worden direct door de Eigenaar beheerd - afhankelijk van hoe deze worden beschreven - zonder hulp van externe partijen.

Als door externe partijen uitgevoerde diensten in de onderstaande tools worden genoemd, kunnen deze worden gebruikt om de browsegewoonten van de Gebruikers te volgen - naast de hierin aangegeven informatie en zonder dat de Eigenaar hiervan op de hoogte is. Raadpleeg het privacybeleid van de genoemde diensten voor nadere informatie.

Analyses

De diensten die staan beschreven in dit onderdeel stellen de Eigenaar in staat het internetverkeer te volgen en te analyseren en dit kan worden gebruikt om het gebruiksgedrag in kaart te brengen.

 

Facebook Ads conversietracking (Facebook, Inc.)

De conversietracking van Facebook Ads is een analyseservice die wordt aangeboden door Facebook, Inc. die gegevens van het advertentienetwerk van Facebook koppelt aan acties die worden uitgevoerd door Nikidewolff.nl.

Verzamelde Persoonsgegevens: Cookie en Gebruiksgegevens.

Verwerkingslocatie: VS – Privacybeleid. Deelnemer aan Privacyschild.

 

Google Analytics met geanonimiseerd IP (Google Inc.)

Google Analytics is een webanalysedienst die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google gebruikt de verzamelde Gegevens om het gebruik van Nikidewolff.nl, te volgen en te onderzoeken, om rapporten over de activiteiten ervan op te stellen en deze te delen met andere diensten van Google.

Google kan de verzamelde Gegevens gebruiken om de advertenties van zijn eigen advertentienetwerk in te kaderen en te personaliseren.

Deze integratie van Google Analytics anonimiseert uw IP-adres. Dit werkt door het afkorten van de IP-adressen van de Gebruikers in de lidstaten van de Europese Unie of in andere staten binnen de Europese Economische Ruimte. Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een Google-server verzonden en in de VS afgekort.

Verzamelde Persoonsgegevens: Cookie en Gebruiksgegevens.

Verwerkingslocatie: VS – Privacybeleid – Opt Out. Deelnemer aan Privacyschild.

 

Wordpress Stat (Automattic Inc.)

Wordpress Stats is een analyseservice die wordt aangeboden door Automattic Inc.

Verzamelde Persoonsgegevens: Cookie en Gebruiksgegevens.

Verwerkingslocatie: VS – Privacybeleid.

Beheer van de Gebruikersdatabase

Met dit soort diensten kan de Eigenaar gebruikersprofielen creëren vanuit een e-mailadres, een eigennaam, of andere informatie die de Gebruiker verstrekt aan nikidewolff.nl, en kunnen de activiteiten van de Gebruiker worden gevolgd door analysefuncties. Deze Persoonsgegevens kunnen ook worden gekoppeld aan openbaar beschikbare informatie over de Gebruiker (zoals profielen in sociale netwerken) en worden gebruikt om privéprofielen op te bouwen die de Eigenaar kan weergeven en gebruiken om Nikidewolff.nl te verbeteren.Met bepaalde diensten kunnen ook periodiek berichten aan de Gebruiker worden verzonden, zoals e-mailberichten op basis van specifieke acties die in Nikidewolff.nl zijn uitgevoerd.

 

MailBlue (ActiveCampaign, Inc.)

MailBlue is een beheersservice voor gebruikersdatabases die wordt aangeboden door ActiveCampaign, Inc.

Verzamelde Persoonsgegevens: Cookie, e-mailadres en verschillende Gegevenstypes die in het privacybeleid van de service zijn omschreven.

Verwerkingslocatie: VS – Privacybeleid.

Interactie met externe sociale netwerken en platforms

Met dit soort diensten is rechtstreeks interactie mogelijk met sociale netwerken of andere externe platforms

vanaf de pagina's van nikidewolff.nl

De interactie en informatie die worden verkregen door Nikidewolff.nl worden altijd beheerst door de privacy-instellingen van de Gebruiker voor elk sociale netwerk.

Als een dienst is geïnstalleerd waarmee interactie met sociale netwerken mogelijk is, kan deze nog steeds verkeersgegevens verzamelen voor de pagina's waarop de dienst is geïnstalleerd, zelfs als de Gebruikers deze niet gebruiken.

 

Vind ik leuk-knop van Facebook en sociale widgets (Facebook, Inc.)

De vind ik leuk-knop van Facebook en sociale widgets zijn diensten die worden aangeboden door Facebook, Inc. waarmee interactie met het sociale netwerk van Facebook mogelijk is.

Verzamelde Persoonsgegevens: Cookie en Gebruiksgegevens.

Verwerkingslocatie: VS – Privacybeleid. Deelnemer aan Privacyschild.

 

LinkedIn-knop en sociale widgets (LinkedIn Corporation)

De LinkedIn-knop en sociale widgets zijn diensten waarmee interactie mogelijk is met het sociale netwerk LinkedIn, die worden aangeboden door LinkedIn Corporation.

Verzamelde Persoonsgegevens: Cookie en Gebruiksgegevens.

Verwerkingslocatie: VS – Privacybeleid.

 

Tweet-knop van Twitter en sociale widgets (Twitter, Inc.)

De tweet-knop van Twitter en sociale widgets zijn diensten die worden aangeboden door Twitter Inc. waarmee interactie met het sociale netwerk Twitter mogelijk is.

Verzamelde Persoonsgegevens: Cookie en Gebruiksgegevens.

Verwerkingslocatie: VS – Privacybeleid. Deelnemer aan Privacyschild.

Remarketing en gedragsgerichte reclame

Met dit soort diensten kunnen Nikidewolff.nl en zijn partners geïnformeerd advertenties optimaliseren en aanbieden op basis van eerder gebruik van Nikidewolff.nl door de Gebruiker.Deze activiteit wordt uitgevoerd door het volgen van Gebruiksgegevens en met gebruik van Cookies. Deze informatie wordt doorgegeven aan de partners die de remarketing en gedragsgerichte reclame-activiteiten beheren.In aanvulling op een willekeurige opt-out, aangeboden door de onderstaande diensten, mag de Gebruiker zich afmelden voor het gebruik van cookies van de diensten van derde partijen door naar de afmeldpagina van het Network Advertising Initiative te gaan.

 

Facebook Custom Audience (Facebook, Inc.)

Facebook Custom Audience is een dienst voor remarketing en gedragsgerichte reclame die wordt aangeboden door Facebook, Inc. en die de activiteit van Nikidewolff.nl koppelt aan het advertentienetwerk van Facebook.

Verzamelde Persoonsgegevens: Cookie en e-mailadres.

Verwerkingslocatie: VS – Privacybeleid – Opt Out. Deelnemer aan Privacyschild.

Facebook Remarketing (Facebook, Inc.)

Facebook Remarketing is een dienst voor remarketing en gedragsgerichte reclame die wordt aangeboden door Facebook, Inc. en die de activiteit van Nikidewolff.nl koppelt aan het advertentienetwerk van Facebook.

Verzamelde Persoonsgegevens: Cookie en Gebruiksgegevens.

Verwerkingslocatie: VS – Privacybeleid – Opt Out. Deelnemer aan Privacyschild.

Weergave van content van externe platforms

Met dit soort diensten kunt u content die op externe platforms is gehost direct op de pagina's van nikidewolff.nl bekijken en hiermee interacties uitvoeren.Als dit type dienst is geïnstalleerd, kan deze nog steeds websiteverkeersgegevens verzamelen voor de pagina's waarop de dienst is geïnstalleerd, zelfs als de Gebruikers deze niet gebruiken.

 

Vimeo video (Vimeo, LLC)

Vimeo is een dienst voor de visualisering van videocontent die wordt aangeboden door Vimeo, LLC waarmee Nikidewolff.nl dit soort content op zijn pagina's kan opnemen.

Verzamelde Persoonsgegevens: Cookie en Gebruiksgegevens.

Verwerkingslocatie: VS – Privacybeleid.

Toestemming geven of intrekken voor de installatie van Cookies

Naast de informatie in dit document, kunnen Gebruikers hun voorkeuren voor Cookies rechtstreeks vanuit de browser beheren en - bijvoorbeeld - voorkomen dat externe partijen Cookies installeren. Via de voorkeuren in de browser kunnen ook in het verleden geïnstalleerde Cookies worden verwijderd waaronder Cookies die mogelijk door deze website zijn opgeslagen na de eerste toestemming hiertoe. Gebruikers kunnen bijvoorbeeld op de volgende adressen informatie vinden over hoe Cookies in de meest gebruikte browsers zijn te beheren: Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari en Microsoft Internet Explorer.

Met betrekking tot Cookies die door derden zijn geïnstalleerd, kunnen Gebruikers hun voorkeuren beheren en hun toestemming intrekken door te klikken op de gerelateerde opt-out-koppeling (indien aanwezig), door gebruik te maken van de middelen die in het privacybeleid van de derde worden aangeboden, of door contact op te nemen met de externe partij.

Onafhankelijk van de hierboven aangegeven zaken, kunnen Gebruikers ook de instructies volgen van de hier gelinkte initiatieven van de EDAA EDAA (EU), het Network Advertising Initiative (VS) en de Digital Advertising Alliance (VS), DAAC (Canada), DDAI (Japan) of andere vergelijkbare diensten. Via deze initiatieven kunnen Gebruikers hun tracking-voorkeuren aangeven voor de meeste advertentietools. De Eigenaar raadt Gebruikers aan om van dit hulpmiddel gebruik te maken naast de in dit document verstrekte informatie.

 

Eigenaar en Verwerkingsverantwoordelijke

 

Niki de Wolff, Vogellaan 4a, 4533 ET Terneuzen

Eigenaar contact-e-mailadres:niki@nikidewolff.nl

Aangezien de installatie van Cookies door externe partijen en andere traceersystemen door de diensten die binnen Nikidewolff.nl worden gebruikt, technisch niet kunnen worden gecontroleerd door de Eigenaar, zijn de verwijzingen naar Cookies en traceersystemen die door derden worden geïnstalleerd slechts een indicatie. Voor volledige informatie hierover, vragen wij de Gebruiker het privacybeleid te raadplegen voor de betreffende externe diensten die in dit document staan genoemd.

Gezien de objectieve complexiteit rond de identificatie van technologieën op basis van Cookies, raden we Gebruikers aan contact op te nemen met de Eigenaar als zij nadere informatie wensen te ontvangen over het gebruik van Cookies door Nikidewolff.nl.

 

Definities en juridisch kader

Persoonsgegevens (of Gegevens)

Alle gegevens die direct, indirect of in verband met andere gegevens - waaronder een persoonlijk identificatienummer - de identificatie of identificeerbaarheid van een natuurlijke persoon mogelijk maken.

Gebruiksgegevens

Informatie die automatisch wordt verzameld vanuit Nikidewolff.nl (of externe diensten die worden ingezet in Nikidewolff.nl ), waaronder: de IP-adressen of domeinnamen van de computers die door de Gebruikers van Nikidewolff.nl worden gebruikt, de URI-adressen (Uniform Resource Identifier), het tijdstip van het verzoek, de gebruikte methode om het verzoek in te dienen bij de server, de grootte van het als reactie hierop ontvangen bestand, de numerieke code die de status van het antwoord van de server aangeeft (geslaagd, fout, enz.), het land van oorsprong, de functies van de browser en het besturingssysteem van de Gebruiker, de verschillende tijdsgegevens per bezoek (zoals de tijd die op elke pagina van de applicatie wordt doorgebracht) en de gegevens over het gevolgde pas binnen de applicatie, in het bijzonder gericht op de volgorde van de bezochte pagina's en andere parameters over het besturingssysteem van het apparaat en/of de IT-omgeving van de Gebruiker.

 

Gebruiker

De persoon die gebruikmaakt van Nikidewolff.nl die, tenzij anders is aangegeven, samenvalt met de Betrokkene.

 

Betrokkene

De natuurlijke persoon op wie de Persoonsgegevens betrekking hebben.

 

Gegevensverwerker (of Gegevenstoezichthouder)

De natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of ander orgaan die namens de Verwerker Persoonsgegevens verwerkt, zoals beschreven in dit privacybeleid.

 

Verwerkingsverantwoordelijke (of Eigenaar)

De natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of ander orgaan die, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van Persoonsgegevens vaststelt, met inbegrip van de beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de werking en het gebruik van Nikidewolff.nl. De Verwerkingsverantwoordelijke is de Eigenaar van Nikidewolff.nl, tenzij anderszins wordt aangegeven.

 

Nikidewolff.nl (of deze Applicatie)

De middelen waarmee de Persoonsgegevens van de Gebruiker worden verzameld of verwerkt.

 

Dienst

De Dienst die wordt aangeboden door Nikidewolff.nl zoals beschreven in de betreffende voorwaarden (indien beschikbaar) en op deze site/applicatie.

 

Europese Unie (of EU)

Tenzij anders aangegeven, omvatten alle verwijzingen in dit document naar de Europese Unie alle huidige lidstaten van de Europese Unie en de Europese Economische Ruimte.

 

Cookie

Klein onderdeel met gegevens dat op het apparaat van de Gebruiker wordt opgeslagen.

Juridische informatie

Deze privacyverklaring is opgesteld op basis van bepalingen van diverse wetgevingsregels, waaronder artikel 13/14 van de Europese verordening 2016/679 (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Dit privacybeleid heeft uitsluitend betrekking op Nikidewolff.nl, tenzij anders vermeld in dit document.